Oppsigelsen av EØS-avtalen

EØS-tilhengerne, - med Høyre, LO-ledelsen og Arbeiderpartitopper i spissen, - påstår at en oppsigelse av EØS-avtalen vill føre til store økonomiske problemer, og nærmest totalt kaos for næringslivet og det norske folket.

Disse påstandene stilte vi oss tvilende til, og valgte derfor å ta kontakt med tre av våre mest kjente jussprofessorer; jussprofessor Peter Ørebech ved UIT, jussprofessor Hans Petter Graver ved UIO, og jussprofessor Eivind Smith ved UIO, - og stilte alle tre følgende samme spørsmål:

Hva skjer dersom vi sier opp EØS-avtalen?

- Vil det medføre at alle allerede inngåtte lover/forordninger/direktiver med EU automatisk faller bort, - eller vil det bare stoppe innføring/vedtak av nye fra da av, - slik at inngåtte avtaler må sies opp enkeltvis fra da av om vi ønsker det?»

Alle tre svarte det samme: «Ingen ting vill skje innad i Norge om EØS-avtalen sies opp!»

Grunnen er ganske logisk, og nokså enkel å forstå:

Ingen av de ca. 13 000 lovene, direktivene og forordningene som Stortinget har vedtatt, - og som i dag regulerer vårt forhold til EU, - er nevnt eller omtalt i EØS-avtalen. De 13 000 vedtakene er bare et resultat av EØS-avtalen, og vil derfor ikke bli berørt ved en oppsigelse.

Når EØS-avtalen sies opp, så er det kun innholdet i selve avtalen, - EUs fremtidige mulighet/rett til å diktere Norge med nye lover og direktiver, - som opphører. Vi må fortsatt forholde oss til de 13 000 vedtatte lovene, direktivene og forordningene som Stortinget har vedtatt. Men fra da av kan Norge takke ja, - eller nei, - til alle «forslag» fra EU. Da har vi tatt vår suverenitet og sjølråderett tilbake.

Deretter blir det selvfølgelig opp til Stortinget å se på alle vedtakene som Stortinget har fattet som en konsekvens av EØS-avtalen, og eventuelt omgjøre de vedtakene som strider mot Norges interesser. Her vil nok Grunnloven, og vedtak som strider mot Grunnloven og nasjonale interesser, være blant det første som blir omgjort og tatt tilbake.

Det er ikke mulig å se for seg at EU kan/vil straffe Norge dersom vi sier opp EØS-avtalen. De 13000 stortingsvedtakene som regulerer vårt forhold til EU er kommet etter krav fra EU, - fordi de tjener EUs interesser. EU er også i stor grad avhengig av kjøp av våre varer, for å oppretthold egen sysselsetting og verdiskaping. Ut over det er både Norge og EU bundet av GATT-avtalen og WTO reglene.

I kampen for å få sagt opp EØS-avtalen skiller SMEØS seg ut. Samtlige organisasjoner som er mot EØS-avtalen, - og partiene SV, SP og Rødt, - alle argumenterer mot EØS-avtalen. Men ingen har, - eller markedsfører, - en plan for hvordan den skal kunne sies opp.

SMEØS er faktisk alene om å ha en målrettet plan, - som går gjennom en kampanje for å bevisstgjøre fagbevegelsen på hvor lite problematisk det egentlig er å si opp avtalen. I dag knuses fagbevegelsen av EØS-avtalen. Vi vil derfor arbeide for et solid flertallsvedtak mot EØS-avtalen på neste LO-kongress. Det vil presse Arbeiderpartiet til å revurdere sin støtte til EØS-avtalen.

Ved et oppsigelsesvedtak på LO-kongressen, - og med det resultatet et slikt vedtak vil føre til for Arbeiderpartiets vei videre, - vil dette bli en stor sak også i media. For første gang vil tilhengernes bløff om kaos ved en oppsigelse bli allment kjent og forstått. Det vil også ganske sikkert føre til en meningsforandring bland mange stortingsrepresentanter fra flere partier.

I dagens Storting er det en overvekt av EØS-tilhengere. Greier vi å snu dette ved årets Stortingsvalg, vil det selvfølgelig også føre til en ny regjering, som da vil forhandle til beste for norske interesser. Ikke som i dag, hvor Høyre og ledelsen i Arbeiderpartiet, fortsatt ønsker EU-medlemskap, - og bruker EØS-avtalen som et sklibrett inn i EU.

Vi ser det som ekstremt viktig at vi får landbruksorganisasjonene med i denne kampen. Her er formidlingen om følgene av en oppsigelse av EØS-avtalen helt avgjørende. Og vi ser ingen grunn til at landbruket og fagbevegelsen, ikke skulle kunne føre denne kampen sammen. Det er helt klart positivt om vi får landbruksorganisasjonene med i denne kampen.

Med en oppsagt EØS-avtale, står Norge fritt til å subsidiere landbruket i alle sammenhenger, uten å måtte ta hensyn til EUs påstander om konkurransevridning.