Grunnlaget for SMEØS

Solidaritetskamp Mot EØS ble stiftet 8. mars 2018, og har sine røtter i arbeiderbevegelsens EU-motstand fra 1994. Vi henvender oss til grasrota i Norge, med særlig vekt på arbeiderbevegelsen. Denne grasrota aksepterer ikke lenger den utviklingen EØS-avtalen påfører Norge. Avtalen har stadig blitt endret og gjort så omfattende at den truer våre arbeidsplasser og det norske demokratiet. Den er dermed i strid med resultatet av to folkeavstemninger der folket sa nei til det EU-like samfunnet. 

Det er avgitt suverenitet til EU i strid med Grunnloven i flere tilfeller. Det siste eksemplet er vedtaket om å underlegge Norge ACER - EUs kraftregime - som ble vedtatt i Stortinget med støtte av Ap i mars 2018, trass i stor motstand internt i Ap.

EØS-avtalen har ført til at EU nå har kontroll med flere vesentlige samfunnsområder, og nå også bærebjelken i norsk industriutvikling, nemlig kraftressursene våre. 

Og i følge Høyesterett er norsk rett underlagt EU-retten  gjennom EØS-avtalen - og Grunnloven er dermed satt til side.

Det er solidariske mennesker i de fleste partier, og det er på høy tid at vi alle utfordrer EØS-tilhengerne på Stortinget, og i partiene, for å sette søkelyset på EØS-avtalen, og hva den egentlig gjør med våre arbeidsplasser, næringslivet og vårt demokrati. For å bli en tyngde i det offentlige rom, trenger vi mange medlemmer.

Avtalen ble i sin tid inngått uten at folket fikk sagt sin mening i en avstemming, og er derfor uten legitimitet. Vi ønsker en folkeavstemming om EØS-avtalen, - for å få den legitimert, eller sagt opp.  

Vi ser selvsagt at ikke alle EU-direktiv er håpløse, men det er nå en solid overvekt av direktiv som rammer den sosialdemokratiske samfunnsmodellen, som har vist seg å fungere godt i Norge og Norden. Gjennom EU og EØS blir høyrepolitikk lovfestet. Det er derfor ikke tilfeldig at sosialdemokratiske partier i Europa mister oppslutning.

 

Les mer om EØS-avtalen og fagbevegelsen 

 

Kan vi leve med EØS-avtalen?